wolontariatt

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących. Głównym założeniem wolontariatu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Synów Pułku w Bystrej jest aktywizowanie uczniów w celu działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Przygotowuje ich do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i obywatelskim, rozwija zainteresowania, zdolności do współodczuwania, bezinteresownej pomocy oraz zaangażowania. Niesie ze sobą wiele wartości wychowawczych, kształtuje kreatywność, odpowiedzialność, wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka. Daje też możliwość nawiązania przez szkołę współpracy z innymi placówkami, organizacjami i instytucjami, działającymi na rzecz środowiska lokalnego. W naszej szkole wolontariuszem może zostać każdy chętny uczeń klas IV - VIII.

 

Cele wolontariatu:

 1. Zwiększenie wrażliwości na potrzeby innych, na cierpienie, samotność;
 2. Kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich;
 3. Rozwijanie empatii, zrozumienia i tolerancji;
 4. Kreowanie roli szkoły jako miejsca aktywności prospołecznej;
 5. Współdziałanie z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym;
 6. Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni;
 7. Wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów;
 8. Inspirowanie ich do aktywnego spędzania czasu wolnego;
 9. Kreowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji
  i poszerzaniu własnych zainteresowań;
 10. Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń;
 11. Nabycie doświadczeń i umiejętności społecznych;
 12. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego;
 13. Współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się.

 

Wolontariusz ma prawo do :

 • zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw;
 • podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu;
 • wsparcia ze strony koordynatorów;
 • otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w Kole Wolontariatu na koniec roku szkolnego, a także uwagi pozytywnej oraz punktów na świadectwie (w przypadku klasy 8);
 • rezygnacji z wolontariatu, uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatorów Wolontariatu Szkolnego;
 • realizowania zadań zgodnie z jego przekonaniami.

 

Obowiązki wolontariusza:

 • niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na działanie w Kole;
 • wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach Koła Wolontariatu (wyjątek: choroba ucznia, inne losowe sytuacje);
 • wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:
 • zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem
 • zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
 • zasada troski o los słabszych
 • zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości.

 

Zadania opiekunów szkolnego Koła Wolontariatu:

 • organizowanie spotkań, rekrutacji, wyjść dla wolontariuszy;
 • wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach i w razie niepowodzeń;
 • motywowanie uczniów do działania i monitorowanie ich pracy;
 • reprezentowanie szkolnego wolontariatu w szkole i instytucjach zewnętrznych;
 • wspieranie i budowanie współpracy w zespole wolontariuszy;
 • przekazywanie informacji zwrotnych o jakości pracy i osiągnięciach;
 • ewaluacja prowadzonych działań;
 • podejmowanie ostatecznej decyzji co do wyboru akcji wolontariackich.